Products

การหล่อขึ้นรูป หรือที่เรียกว่า Lost wax casting คือ การนำ เอาคุณสมบัติ ของการแปรเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายของขี้ผึ้งมา ใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยการนำขี้ผึ้งเหลวฉีดอัดเข้าในแม่พิมพ์ และแกะออกมา หลังจากนั้นจึงนำขี้ผึ้งที่ขึ้นรูปแล้วมาเคลือบ หุ้มด้วยผงซิลิคอน มอลเล็ต แซน (Silicon mallet sand) 5 ชั้น ด้วยกัน

ข้อดีของการหล่อ ขึ้นรูปด้วยวิธี Lost wax casting นั้นคือมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิต ที่ต่ำกว่าการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป (Forging) และการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกล เนื่องจากขี้ผึ้งมีคุณสมบัติของการแปรเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย แต่ว่า อย่างไรก็ตามการหล่อขึ้นรูปก็ยังมี ข้อเสียในเรื่องความแข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกับการอัดขึ้นรูป (Forging) และการขึ้นรูปด้วย เครื่องจักรกล (Machining)

ข้อจำกัดเบื้องต้นของงานหล่อขึ้นรูป (Lost Wax Casting)
• ความกว้างของตัวงานไม่เกิน 390 มม.
• ความยาวของตัวงานไม่เกิน 390 มม.
• ความสูงของตัวงานไม่เกิน 190 มม.
• น้ำหนักของตัวงานไม่เกิน 55 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบหลักที่คินซี่สามารถหล่อ (Lost Wax Casting) ได้ มีดังนี้
• CF-8
• CF-8M
• CF-3
• CF-3M
• SCW410
• BS 3146 CLA 2
• DUPLEX 1A
• DUPLEX 4A

 

 

 

 

 

 

Published in Articles

Tsukiji I&T Thailand

Tsukiji I&T (Thailand) is affiliated Tsukiji Work Co., Ltd japan. Which operates in over 53 years. with our Knowledge accumulated over 53 years. We are ready to deliver innovation and technology By quality industrial and Global quality.

222/201 Moo9,Bang Bo Sub- district,Bang Bo District, Samutprakan Province 10560
Tel : TEL: 02-007-0759 / E-Mail : info@tsukiji-it.com